This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

WSKAZANIE ROLI

Wskazanie roli, jaką dla kształtowania określonych mechanizmów i wzo­rów zachowania człowieka pełnią konkretne, przenikające się wzajemnie składniki jego środowiska społecznego, może być pomocne w zapobieganiu powstawania zjawisk patologii społecznej. Jednym z takich składników są środki masowego przekazu z telewizją na

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

Do najważniejszych elementów środowiska społecznego w procesie so­cjalizacji zalicza się rodzinę oraz inne małe grupy (klasa szkolna, grupa rówieśnicza), w których uczestniczy człowiek i wywierają one na niego bezpośredni, jak i pośredni wpływ w przebiegu interakcji, jednostki ze spo- łeczeństwemjako

TRAKTOWANIE ZJAWISKA

Traktowanie natomiast zjawiska socjalizacji jako efektów procesu, przejawia­jących się w powstawaniu w jednostce pewnych struktur i dających się bezpoś­rednio rejestrować zmian w zachowaniu, rodzi dwojakiego rodzaju problemy. Pierwszy z nich – co podkreśla A. Frączek – dotyczy dokonywanego przez badaczy

PRZYSWAJANIE ŚRODOWISKA

Przyswajanie środowiska kulturowego następuje w znacznym stopniu dzięki mass mediom i wraz z przejmowaniem doświadczeń społeczno-histo- rycznych prowadzi do kształtowania w jednostce właściwych stereotypów myślowych, przekonań o wartościach i postaw.Recepcja przekazów w sposób bezrefleksyjny, bez poddania ich racjonal­nej ocenie może

W MIARĘ POSTĘPU

W miarę postępu rozwoju indywidualnego strefa aktywności symbolicznej rozrasta się między działaniem receptorów i efektorów (Cassirere 1977). Uwew- nętrznione czynności symboliczne to rozmaite postacie odbioru, opracowania (kodowanie) i transformacji (przekodowywanie) informacji (przekazów) przy u- życiu znaków i symboli. Aktywność ta

ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

Zarówno posługiwanie się narzędziami i przedmiotami, jak i znakami czy symbolami odbywa się w toku obcowania jednostki z innymi ludźmi ukształtowanymi w kręgu danej kultury i – jako jej nosiciele – przekazującymi nowym genera­cjom schematy działań, wzory zachowań, znaki, symbole

W INDYWIDUALNYM ROZWOJU

W rozwoju indywidualnym człowieka możemy wyróżnić dwa, nawzajem przenikające się, tory. Pierwszy z nich to tor własnej aktywności jednostki, poprzez którą opanowuje ona umiejętność posługiwania się przedmiotami i narzędziami oraz związane z tym formy poznawania rzeczywistości zew­nętrznej i wewnętrznej. Drugi

ŹRÓDŁO AGRESJI U DZIECI

Codziennie prasa, radio i telewizja donoszą o aktach gwałtu, rozbo­jach i innych przestępstwach w znacznej liczbie dokonywanych przez młodzież a nawet dzieci. Od kilku lat niepokojąco obniża się wiek przestępców. Około 907c wszystkich zachowań przestępczych młodych ludzi ma na celu

WADLIWE POSTAWY RODZICIELSKIE

Badania wykazały, iż wadliwe postawy rodzicielskie (odtrącenia, unika­nia, nadmiernie ochraniająca i nadmiernie wymagająca),błędy w wychowa­niu popełniane przez rodziców (m.in. agresywność wobec dziecka, niekon­sekwencja, uleganie dziecku) stanowią przyczyny agresywności ich dzieci w szkole. Potwierdziła się zatem hipoteza o związku wymienionych czynni­ków

WIDZĄC AGRESYWNE ZACHOWANIE

Dziecko, widząc agresywne zachowanie ojca w stosunku do matki lub do niego samego, przenosi agresję poza dom rodzinny. Wdrażają w kontaktach z kolegami w szkole, na placu zabaw, w klubie. W 2 przypadkach (6%) agresja i rygoryzm wprowadzany przez ojca

error: Content is protected !!