This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

BŁĘDY WYCHOWAWCZE

Przeważającym błędem wychowawczym w badanych rodzinach jest agre­sja. W mniejszym stopniu wystąpiły też takie błędy jak obojętność, rygoryzm. W 4 przypadkach (12,1%) przejawiało się też zbytnie uleganie dziecku. Stwierdzono również bardzo często niestałość stosunku do dziecka. Agresja rodziców wywołuje u

W STANIE NIETRZEŹWOŚCI

W stanie nietrzeźwości zapo­minał o swoich wymaganiach i postanowieniach. Jeżeli postawy rodziców są rygorystyczne, wymagające, surowe wpływają bezpośrednio na styl wycho­wania autorytatywny. W kilku przypadkach spotkano się z tym stylem. Dzie­ci w tych rodzinach były zastraszone, lękliwe, wycofywały się z

JAK WYKAZAŁY BADANIA

Badania wykazały duże zależności między stylem wychowania, a posta­wami rodziców wobec dzieci. Styl wychowania charakterystyczny dla danej rodziny jest wypadkową sposobów i metod oddziaływania na dziecko wszys­tkich członków rodziny (Przełącznikową,Włodarski 1986). Zasadniczą grupę reprezentowanych przez rodziców postaw stanowiły postawy: niekonsek­wentna

WIĘKSZOŚĆ BADANYCH

Większość badanych rodziców stosuje kary cielesne. Uważają oni, że tłumaczenie nie przynosi właściwego rezultatu. Oprócz kar cielesnych zabraniają wyjścia, ograniczają słodycze, zabraniają spotkań z kolegami. Według badanych ro­dziców wymusić posłuszeństwo można tylko za pomocą kar fizycznych. Wynika to z wzorów

POSTĘPOWANIE WYCHOWAWCZE

Mówiąc o postępowaniu wychowawczym rodziców można wyróżnić dwie zasadnicze grupy metod wychowawczych: metody autorytatywne i metody demokratyczne. Istota metody polega na przestrzeganiu surowych zasad i przepisów oraz na stosowaniu kar za ich nieprzestrzeganie. System demok­ratyczny polega na dyskutowaniu, wyjaśnianiu, uzasadnianiu

W WYCHOWANIU DZIECKA

W wychowaniu dziecka bardzo ważna jest jednolitość postaw rodziciels­kich. W przypadku, gdy postawy są niejednolite, np. matka jest chwiejna, pobłażliwa, a ojciec zbyt wymagający, surowy, dziecko nie wie kogo słu­chać, pojawiają się u niego postawy lękowe. W badanych rodzinach więk­szość

W RODZINIE Z PROBLEM ALKOHOLOWYM

W tej rodzinie ojciec był alkoholi­kiem Matka chcąc zrekompensować dziecku brak właściwej opieki ojca, pozwalała mu na wszystko, spełniała jego zachcianki, wyręczała go w wiciu podstawowych czynnościach, ograniczała w ten sposób jego samodzielność. U ojców tego rodzaju postawy nie stwierdzono.

ZAOBSERWOWANE

Dzieci z tych rodzin uważały, że iwlzice ich nie kochają, czuły się gorsze od innych. Postawę unikania zaobserwowano u matek w 5 przypad­kach (15,1%), u ojców w 8 przypadkach (24,2%). Rodzice nie interesowali się dzieckiem, nie zaspokajali jego podstawowych potrzeb

WYKORZYSTANE W BADANIACH

W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i następują­ce techniki badawcze: ankietę, wywiad i obserwację. Pojęcie metody i tech­niki badań oraz ich klasyfikację przyjęto za Pilchem (1995, s.51,77,82-87). Próbę badawczą stanowiły 33 rodziny i 63 dzieci. Wśród badanych dzieci 46 (76,1%)

BŁĘDY WYCHOWANIA

Badania psychologów i pedagogów, w tym między innymi Wójcik (1977, s. 19) dowodzą, iż od doświadczeń człowieka we wczesnym dzieciństwie, od jego sytuacji rodzinnej zależy w dużej mierze kształt jego osobowości, za­chowanie się w różnych okolicznościach i skłonność do agresji.W

error: Content is protected !!